Jednota Československé obce legionářské v Hradci Králové byla založena 29. května 1921, jakožto jednotné zájmové uskupení všech legionářů pocházejících z Hradce Králové. U jejího zrodu stál dlouholetý předseda František Maryška, ruský legionář a soudce Okresního soudu, dalšími významnými představiteli byli Václav Holý, ruský legionář a obchodník s textilem, Karel Tomášek, ruský legionář a účetní a Josef Šeda, italský legionář. Krátce po založení Československé obce legionářské, působící prostřednictvím jednot jako celorepubliková organizace, se ukázalo, že bude nutné vytvořit vyšší celky legionářské organizace – župy. Sídlem župy pro Východní Čechy byl určen Hradec Králové.


Činnost jednoty v době první republiky zahrnovala práci organizační, snahy vzdělávací, národně a hospodářky zajišťovací, humanitní, sociální i pokrokově výchovné. Pro veřejnost se konaly různé akce s rázem národních slavností. Podílela se na nich župa s jednotou z místa, kde se akce konala.
Po okupaci republiky Němci byla Československá obec legionářská v roce 1941 rozpuštěna a veškerý její majetek zabaven. Královéhradecká jednota byla pak po válce obnovena zástupci jednoty z období První republiky.
Po únoru 1948 byla Československá obec legionářská, královéhradeckou jednotu nevyjímaje, začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení této organizace požádalo dne 17. července 1949 o výmaz Československé obce legionářské z rejstříku registrace, čímž byla protiprávně zrušena.
Jednota Hradec Králové byla znovuobnovena 15. října 1991. U jejího vzkříšení stáli dlouholetí členové a významní veteráni br. Antonín Čámský, br. Robert Hladil, br. Vasil Hlíba a v neposlední řadě dlouholetý předseda br. Ladislav Holý. Funkci předsedy od října roku 2013, vykonává br. Radek Vorel.


V současné době má Československá obec legionářská téměř 4000 členů. Do svých řad přijímá příslušníky druhého zahraničního odboje, kteří se nestali dosud členy a také potomky po legionářích prvého a druhého odboje. Rovněž účastníky vojenských operací v rámci NATO a OSN, žáky vojenských škol, členy Klubů vojenské historie a každého, kdo má vztah k tradicím legií obou odbojů a je ochoten zapojit se aktivně do práce na plnění úkolů vyplývajících ze stanov a poslání Československé obce legionářské.
V Hradci Králové a celém regionu je jednota tradičním organizátorem oslav konce druhé světové války, Dne vzniku Československa, Dne válečných veteránů a vzpomínkových pietních aktů u hrobů a památníků padlých. Svojí účastí podporuje připomínání těchto a dalších významných dnů naší novodobé historie. Přednáškami a besedami členů obce s mládeží regionu dále usiluje o předávání legionářského odkazu budoucím pokolením, která snad jednou ideje a tradice původních legionářů ponesou dál. Zachování a další rozvoj Československé obce legionářské je naší povinností a jen malou splátkou všem, kteří za svobodu, nezávislost a demokracii naší vlasti obětovali to nejcennější, svůj život.